Smärtbedömning inom ambulanssjukvården : en kvalitativ innehållsanalys av studieprotokoll kring innehållet i sjuksköterskans prehospitala smärtbedömning

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Att möta patienter med smärta är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. Det finns goda möjligheter för den prehospitala sjuksköterskan att i ett tidigt skede hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder för att undvika onödigt lidande. Studier har visat att det finns samband mellan bristfällig smärtlindring och inadekvat bedömning av smärta. Forskning kring innehållet i sjuksköterskans smärtbedömning i den prehospitala miljön är begränsad. Syfte: Att beskriva innehållet i sjuksköterskans systematiska smärtbedömning inom ambulanssjukvården. Metod: Med hjälp av studieprotokoll genomfördes en kvalitativ studie. Studieprotokollen innehöll fyra öppna frågor som utformats med utgångspunkt i Ida Jean Orlandos ” The Deliberative Nursing process”. Den prehospitala sjuksköterskan gjorde en beskrivning kring sitt möte med patienter med smärta. Datainsamlingen genomfördes i södra Sverige och genererade 82 studieprotokoll som inkluderades i studien. Dataanalys av studieprotokollens svar gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Nio kategorier identifierades som beskriver innehållet i sjuksköterskans smärtbedömning. De viktigaste fynden berör objektiva tecken, samspel mellan sjuksköterska och patient samt beslutsstöd för bedömning. Slutsats: Bedömning av smärta är en komplex uppgift och kan många gånger vara utmanande i den prehospitala miljön. Det krävs att sjuksköterskan är skicklig inom många områden. Att kunna bedöma smärtans orsak, intensitet och att kunna ge adekvat behandling. Dessutom är det viktigt att ha en förmåga att samspela med patienten. Ytterligare kunskap om bedömning av smärta skulle vara positivt för den prehospitala sjuksköterskan i dennas profession. Mer forskning gällande innehållet i smärtbedömning bör göras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)