Varför ska man lära sig matematik? En studie om elevers motivation och deras lärares syn på det

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna studie ämnade att utforska vad mellanstadielärare anser motiverar elever till att lära sig ämnet matematik och hur elever i sin tur upplever sin motivation till att lära sig ämnet matematik. Frågeställningarna var följande: Hur upplever lärare elevers motivation i matematik och hur motiverar lärare elever i matematik?, Hur motiverade är elever i matematik och kommer elevernas motivation utifrån eller inifrån? Och hur väl stämmer lärares uppfattningar överens med elevers uppfattningar? Datainsamling skedde med enkäter i fyra klasser (två fjärdeklasser och två femteklasser), samt semistrukturerade intervjuer med fyra lärare på samma skola. Enkätens resultat presenteras i tabeller och intervjuerna analyserades tematiskt. Resultaten visade att lärarna uppfattar motivation i likhet med tidigare forskning där uppdelning av inre och yttre faktorer var tydliga. Vidare använder sig lärarna av strategier som forskning menar motiverar elever. Dessa strategier främjar både inre och yttre motivation och i enlighet med SDT så förefaller det sig vara dominerande yttre faktorer som lärarna använder sig av för att motivera och även eleverna uppger att de är övervägande yttre motiverade. Eleverna är motiverade även om de inte i lika hög utsträckning tycker om matematik. Det fanns inte resultat som tydde på att lärare och elever skulle ha olika uppfattningar om motivation. Viktigaste resultatet från enkäten är att betyg var den dominerande faktorn som motiverade eleverna samt visar resultat från ett öppet svarsalternativ att matematik är viktigt för utbildning och jobb.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)