Vad är egentligen marknadskommunikation? : En teorigranskande studie genom en begreppsutvecklande case study

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Forskning inom marknadskommunikation har traditionellt varit beläget inom den företagsekonomiska disciplinen med fokus på hur företag kommunicerar med sina kunder. Men marknadskommunikation som område innefattar även andra kommunikativa processer vilka berörs inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, men som inte definieras som marknadskommunikation. Genom att utmana marknadsföringsstrategin country-of-origin ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv teorigranskar studien marknadskommunikation som tvärvetenskapligt forskningsfält mellan disciplinerna. Studien är en jämförande case study som synliggör ett samband mellan vilka värden Volvo Cars och Svenska Institutet kommunicerar om Sverige. Volvo Cars värden är definierade utifrån en tematisk funktionell kvalitativ textanalys av reklamfilmen Vintersaga och Svenska Institutets värden är förankrade i deras varumärkesstrategi. Resultatet av jämförelsen, tillsammans med det medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektivet, bidrar till en begreppsutveckling av marknadsföringsstrategin country-of-origin. Begreppsutvecklingen kontextualiseras i relation med studiens syfte; hur disciplinerna företagsekonomi och medie- och kommunikationsvetenskap kan förhålla sig till varandra genom marknadskommunikation som ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Studien betonar vikten av kommunikativa perspektiv för marknadsföringsforskningen och vikten att ge medie- och kommunikationsvetenskapen ett tydligt område för forskning relaterad till marknader. Studien stipulerar att marknadskommunikation ska erkännas som ett tvärvetenskapligt forskningsfält mellan disciplinerna medie- och kommunikationsvetenskap och företagsekonomi. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)