“…YOU GO TO THE NATURAL SCIENCE PROGRAM, YOU SHOULD BE SMART.”En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors beskrivningar av prestationskrav i och utanför skolan.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Författare: Kajsa Holmgren; [2018-07-16]

Nyckelord: prestationskrav; unga kvinnor; neoliberal skola; smarthet;

Sammanfattning: I denna magisteruppsats har jag valt att belysa, beskriva och problematisera prestationskrav med utgångspunkt i unga kvinnors narrativ på ett naturvetenskapligt gymnasieprogram. Stress är ett fenomen samt en problematik som har brett ut sig och unga kvinnor pekas ut som en extra utsatt grupp. Syftet med studien är att beskriva hur dessa unga kvinnor talar om och upplever prestationskrav i och utanför skolan. För att uppnå syftet har utgångspunkten varit tre forskningsfrågor: Hur beskriver de unga kvinnorna prestationskrav i och utanför skolan? Hur förhåller sig de unga kvinnorna till bilden av högpresterande, smart naturvetare? Hur beskriver de sin syn på framtiden? Fokus i studien är de unga kvinnornas beskrivningar och berättelser. Metoden arbetet grundar sig på är en kvalitativ intervjustudie med fokusgruppintervjuer och uppföljande enskilda intervjuer. Resultatet har analyserats genom en diskurspsykologisk analysmetod och ledde fram till tre olika teman; ’Prestationskrav är stress’, ’Att ses som smart – möta förväntningar’ samt ’Framtiden’. Dessa teman är inte hierarkiskt framhållna i studien, utan redovisas utifrån forskningsfrågorna. Sammanfattningsvis visar resultatet på att de unga kvinnorna upplever stress och att denna stress härleds till olika typer av förväntningar. Analysen stöttas av genusteoretiska perspektiv. ’Smart girl’-narrativ står i centrum och de unga kvinnorna positionerar in sig in i denna bild, men ställer även sig kritiska gentemot denna bild av att vara smart. Olika perspektiv på kravbild skrivs fram, men den dominerande är individens ansvar och agens ihop med prestationsbaserad självkänsla. De förväntningar som skapas och att se sin agens genom vad en åstadkommer leder till stressrelaterad problematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)