Kvalitetssäkring av den interna kommunikationsprocessen vid Åbymässan AB : En studie utförd med hjälp av kvalitetstekniska arbetssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

Sammanfattning: Denna uppsats är skriven i intresse av nystartade Åbymässan AB i Göteborg angående hur de kan kvalitetssäkra och förbättra deras interna kommunikationsprocess. Företaget ingår i Easyfairs Group och är ett tjänsteföretag inom evenemangs- och mässbranschen. Studien redovisas skriftligen genom denna rapport för kursen Examensarbete i industriell teknik (1TG277) vid Uppsala Universitet vårterminen 2019. Syftet med denna rapport är att ge konkreta förbättringsförslag för Åbymässan AB:s interna kommunikation. Arbetet är därför centrerat kring frågeställningen om hur Åbymässan AB kan kvalitetssäkra sin interna kommunikation. Problemet i dagsläget är att det inte finns några bestämda förhållningssätt till hur den kommunikationen bör ske. För att lyckas komma fram till konkreta förbättringsförslag till företaget har kvalitetsverktyg så som TQM, ISO 9001:2015, SWOT-analys och Johari-fönster använts tillsammans med datainsamlingsmetoder i form av tidigare kunskap och forskning på området organisationskommunikation, dokumentinsamling, observationer och intervjuer. Utifrån de valda metoderna visade resultatet på att den interna kommunikationen i nuläget har många brister som framför allt handlar om otydlighet, att tillgänglig information inte finns i rätt tid och att osäkerhet råder om vem eller vilka som ansvarar för att rätt information förmedlas. De konkreta förbättringsförslagen innefattar därför analys med hjälp av Johari-fönster för att se hur medarbetarna egentligen kommunicerar med varandra. Förslag på hur de fysiska kommunikationskanalerna kan kvalitetssäkras har gjorts genom bland annat skriftliga protokoll, e-post och anteckningar på anslagstavla. De dokument som upprättas följer förslagsvis kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Slutsatserna är att Åbymässan AB har stor potential att växa och har mycket engagerade medarbetare. De flesta på företaget är öppna för nya förändringar och försöker se utmaningar istället för hinder. Denna studie kommer troligen inte bara gynna medarbetarna och de interna kunderna på anläggningen utan även visa sig ha en stor positiv inverkan på den externa kommunikationen med externa kunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)