Slakthusområdet omvandling av ett industriområde

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

Sammanfattning:

Detta kandidatarbete syftar till att belysa några av de problem som uppstår vid omvandling av centralt belägna industriområden. Fokus ligger på de problem som uppstår när ett industriområde som fortfarande är aktivt står inför en omvandling och hur det påverkar de företag som är verksamma i området. Problematiken diskuteras utifrån en fallstudie i Slakthusområdet i Södra Stockholm som idag är föremål för Stockholms stads planering som en del i en större framtida stadsdel – Söderstaden. Undersökningen genomförs genom studier av Stockholms stads plandokument som berör Slakthusområdets utveckling, intervjuer med nyckelpersoner samt studier av genomförda inventeringar och undersökningar i Slakthusområdet. I undersökningen framkommer det att Slakthusområdets industriella företag utgör ett väl fungerande kluster och att lokaliseringen i Slakthusområdet är viktigt för klustrets konkurrenskraft. Vidare framkommer det att det redan idag går att urskilja tecken på att Slakthusområdet har börjat gentrifieras. Som följd av svårigheter med funktionsintegrering, miljö-, hälso- och säkerhetsrisker, dras slutsatsen att merparten av de industriella företagen i Slakthusområdet måste omlokaliseras. Utifrån genomförd undersökning presenteras två alternativ på inriktning för den fortsatta planeringen av Slakthusområdet, ett där området utvecklas på ett sådant sätt att lättare industriell verksamhet kan fortsätta utvecklas inom området medan den andra inriktningen innebär att Slakthusområdet utvecklas till ett område för konsumtion av mat istället för produktion av mat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)