Acceptans som trend : En kvalitativ studie av hur flickor talar om begreppet familj

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Matilda Olsson; Josefin Nyman; [2018]

Nyckelord: Familjeliv; Kärnfamilj; Sociala medier;

Sammanfattning: I denna kvalitativa studie genomförs två gruppintervjuer av sammantaget sex personer i åldrarna 14-16 år, i Västerbotten, för att ta reda på hur flickor talar om begreppet “familj” och vilka faktorer som påverkar flickor i hur de talar om begreppet "familj". Millenniegenerationen beräknas frångå traditionella normer och är präglad av teknologins framväxt av sociala medier. Den traditionella kärnfamiljen har länge setts som ett ideal i samhället vilket också visar sig i socialtjänstens arbete, denna studie fokuserar på hur flickor idag ser på begreppet familj. Genom innehållsanalys av materialet skapas tre teman ”Modern familj”, ”Traditionella normer”, ”Det perfekta livet”. Resultatet visar att flickor kan antas prata om familj som något biologiskt och/eller socialt konstruerat. Det som främst påverkar hur intervjupersonerna talar kring begreppet “familj” är dels den egna familjen samt sociala medier, vilket kan förväntas vara representativt för målgruppen. Tydliga könsroller genomsyrar intervjupersonernas sätt att prata om familj. Denna studie visar att flickor kan tänkas ha ett öppet förhållningssätt kring olika typer av familjekonstellationer, samtidigt som traditionella värderingar kan reproduceras i praktiken. Vilket utifrån studiens resultat går att tolka som att normer kring kärnfamiljen kan styra flickor idag. Tidigare forskning visar på att människor i dagens moderna samhälle tycks längta tillbaka till det traditionella levnadssättet, vilket denna studies slutsatser styrker då det framgår att “kärnfamiljen” betraktas som ett ideal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)