Nyemissionens påverkan på aktiekursen : En eventstudie om hur tillkännagivanden av nyemissioner påverkar aktiekursen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Aktiebolag har i dagsläget ett antal olika alternativ för att få in nytt kapital. Vid ett kapitalbehov så kan företaget välja att genomföra en nyemission. Tidigare forskning kring nyemissioner visar att det sker en generell nedgång av aktiekursen vid tillkännagivandet av nyemissionen. Studiens syfte är att undersöka om det empiriskt föreligger ett samband mellan nyemissioner som tillkännages och aktiekursutvecklingen som följer därpå. Vidare syftas det att undersöka ifall det föreligger skillnader mellan kursreaktionen inom fyra olika branscher och de motiv som uppges i samband med tillkännagivandet. Det har valts att gå tillväga genom att utföra en eventstudie som innehåller ett eventfönster på 11 dagar. Urvalet består utav 89 stycken tillkännagivanden av nyemissioner som genomförts under tidsperioden 2010-01-01 – 2016-01-01. Urvalet har delats in i två kategorier som utgörs utav fyra branscher och tre motiv. Studiens resultat visar att tillkännagivandet av en nyemission har en negativ effekt på aktiekursen. Vidare har det även visat sig att aktiekursutvecklingen efter tillkännagivande dagen skiljer sig åt beroende på bransch och motiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)