Spelansvar - Framtiden inom spelbranschen

Detta är en Magister-uppsats från Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta arbete är att utifrån ett etiskt och moraliskt synsätt beskriva hur spelbolagen balanserar faktorerna lönsamhet och spelansvar. Detta är genomfört med en avgränsning till två svenska spelbolag, Svenska Spel och ATG. Mer specifika frågeställningar för studien är:   -          Hur arbetar spelbolagen med sin marknadsföring med hänsyn till spelansvar? -          Hur balanserar Spelbolagen faktorerna lönsamhet och spelansvar? -          Vilka åtgärder mot spelmissbruk har spelbolagen och hur ser den framtida utvecklingen ut av dessa?   Metod: I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av fem stycken telefonintervjuer. Respondenterna är utvalda för att få en god uppfattning om hur spelbolagen står i denna fråga och för att få en syn i hur relevanta respondenter utomstående från spelbolagen ser på Svenska Spel och ATG gällande detta syfte.   Resultat och slutsats: Undersökningen visar att de två utvalda spelbolagen har ett genomarbetat spelansvar. Deras marknadsföring har idag ändrat fokus från en aggressiv marknadsföring och är numer inriktad mot glädjen och gemenskapen i att spela. Spelbolagen överväger noga vilka spel de väljer att marknadsföra och inte, där snabba spel väljs bort. Balansen mellan lönsamhet och spelansvar finns det olika synvinklar på, men generellt sett klarar Svenska Spel och ATG av denna balans väl. Spelbolagens åtgärder mot spelmissbruk är många, där åldersgräns är den viktigaste och den åtgärd som funnits längst. Utvecklingen av framtida åtgärder beror främst på hur forskningen kring spelberoende kommer att utvecklas.   Förslag till fortsatta studier: Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka hur spelare ser på spelbolagen och deras spelansvarsåtgärder. Detta skulle komplettera denna studie och tillsammans skulle de ge en helhet över synen på dagens spelansvarsåtgärder och det etiska och moraliska i spelbolags arbete med spelansvar och lönsamhet. Vi skulle även vilja se mer forskning kring vilka av spelbolagens spelansvarsåtgärder som verkligen hjälper.   Uppsatsens bidrag: Denna uppsats har bidragit till en ökad insyn i hur Svenska Spel och ATG balanserar faktorerna lönsamhet och spelansvar ur ett etiskt och moraliskt synsätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)