Hantering av projektledningsverktyg ikomplexa miljöer : En kvalitativ studie av bygg- och fastighetsbranschen

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning: Bakgrunden till studien är att konkurrensen på bygg- ochfastighetsmarknaden ökat och att byggprojekten blir alltmer komplexa. Tillföljd av att nivån av komplexitet i projekt har ökat krävs det attprojektledare använder sig av verktyg som är effektiva och kan lösaproblem i projektet. Detta har medfört att planering av projekt har en viktigbetydelse för att förhindra uppståndelsen av problem. För att planeraprojekten och styra mot de uppsatta målen krävs hjälpmedel i form avprojektledningsverktyg. Genom att granska tidigare forskning undersöktesvilka typer av komplexiteter som finns i projekt och varför det finns ettbehov av att använda sig av projektledningsverktyg. Syftet med dennastudie är att undersöka hur projektledare i bygg- och fastighetsbranschenanvänder sig av projektledningsverktyg samt vilka problem de förväntaslösa i komplexa projekt. För att uppnå studiens syfte använde vi oss av enkvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Vi bearbetadesedan den insamlade data med hjälp av transkribering av intervjuer ochkodning efter förutbestämda teman från teorin med hjälp av en tematiskanalys. I den analys som utfördes jämförde vi den empiriska data som visamlat in med den teoretiska bakgrunden. Vår slutsats är att valen avprojektledningsverktygen är avgörande för projektledarens arbete iprojekten, speciellt där nivån av komplexitet är hög. Något som ocksåframgått från studiens resultat var att sammarbetsformen partnering kananses vara en fördel inom samtliga fyra komplexitetsområden strukturellkomplexitet, teknisk komplexitet, kontextuell komplexitet ochdrivkraftskomplexitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)