Skolsköterskors åtgärder för att förebygga och behandla skolbarn med stickrädsla vid vaccination

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

Att bli vaccinerad kan för skolbarnet vara en jobbig upplevelse. Om barnet dessutom ärstickrädd blir situationen ännu jobbigare. Skolsköterskan ger en del av vaccinationerna somingår i det nationella vaccinationsprogrammet som Socialstyrelsen (2004) tagit fram. I den härstudien belyses de åtgärder som skolsköterskan gör för att underlätta vaccinationssituationenså långt det är möjligt. Genom att genomföra intervjuer med sex skolsköterskor och därav fåfram ett datamaterial som sedan analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys, kunde dettaämne belysas. Resultatet som framkom var att skolsköterskorna gav skolbarnen stöd ochtrygghet genom motivationsarbete. Information var en stor del av skolsköterskornas åtgärder.Enskilda samtal och att ge extra mycket tid till barn med särskild stickrädsla var också enåtgärd. Genom omvårdnad som kunde ges genom lekande och lärande kunde skolsköterskange den trygghet som krävdes för vaccinationstillfället. För att stickrädsla hos skolbarn skakunna förebyggas måste skolsköterskan få den tid som krävs för dessa förebyggande åtgärder.Detta förebyggande arbete kan förhindra att skolbarnen blir stickrädda om de behöversjukvård senare som barn eller vuxen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)