Karbonatisering av modernt kalkputs med hydraulisk inblandning

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Kalkbruk har använts i tusentals år som byggnadsmaterial i byggkonstruktioner.Senare, under 1800-talet, började en variant av hydraulisk kalk, kallad vattenkalk, att användas. Det hydrauliska kalkbruk som används idag i byggnadskonstruktioner såsom fasadmurning, putsning, fogning av murverk har blivit mer vanligt att använda i stället för cementbruk, eftersom det finns fler fördelar med kalkbruk som har hydraulisk inblandning än med det cementbaserade bruket. Kalkbruk används särskilt till renovering av äldre byggnader där kalk eller hydrauliska kalkbruk sedan tidigare har använts. Det hydrauliska kalkbruket utvinns från kalksten men den hydrauliska kalk som bränns av oren kalksten kallas naturligt hydraulisk kalk och tillverkas av Saint-Astier i Frankrike. Kalken har inga hydrauliska tillsatsmedel som cement, gips, flygaska eller puzzolana material. Enligt SS-EN 459–1:2015 klassas den naturliga hydrauliska kalken efter hållfasthet, och tillverkas i tre klasser: NHL 2, NHL 3,5 och NHL 5.Naturliga hydraulisk kalkbruken har för- och nackdelar, Produktens fördelar avses av de som använder bruket överväga nackdelarna. NHL-bruk passar bättre i fuktiga miljöer, det kan återanvändas, är miljövänligt, rent och naturligt, tål mer påfrestningar och driftstiden är mindre. Bakgrunden till arbetet är att NHL-bruks användning har blivit allt vanligare under de senaste decennier vid renovering av äldre kalkputsade byggnader. Väderförhållande och temperatur är av stor betydelse för att ha ett hållbart resultat inom kalkputsarbetet och således kan orsaka en viss försening i tidplaner och byggtider. Emedan nya metoder ska utreda och utvärderas för att få det optimala resultatet.Litteraturstudier, laboratorietester och intervjuer har använts för att kunna nå examensarbetets mål. Flera små tester har gjorts för att undersöka karbonatiseringsprocessen under olika väderförhållandet. Testerna visar att det naturliga kalkbruket karbonatiserar bättre och snabbare i en fuktig miljön, vilket passar det klimat som råder i Norden och i kustklimat. Det naturliga hydrauliska kalkbruket är dock ett material som kräver mer erfarenhet för att kunna uppnå bästa resultat för detta ändamål. Att vädret har stort betydelse för karbonatiseringsprocessen är ett resultat som framkommit i tidigare studier och forskning, vilket också de tester som utförts under detta arbete visar. Arbete med hydrauliska kalkbruk bör därför ske under perioder som passar kalkputsarbetet för att det ska hinna karbonatisera innan det riskerar att utsättas för påfrestning. En lämplig period är därför maj till oktober som den bästa perioder för kalkputsarbete.Naturliga hydrauliska kalkbruk utvecklas kontinuerligt, vilket kan bidra till att de kan ersätta det cementbaserade kalkbruket i framtiden utan några negativa konsekvenser såsom frostsprängning och låg hållfasthet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)