Lust att lära i bildämnet : En studie om högstadieelevers och lärares uppfattning av bildämnet och lust som motivation

Detta är en L3-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Denna studies syfte är att undersöka hur elever och deras bildlärare idag uppfattar bildämnet i en svensk skola samt lust som motivation. Ett socialt konstruktivistiskt samt progressivistiskt perspektiv på lärande och Peter Gärdenfors forskning om lust som motivation är denna studies teoretiska utgångspunkter. Den empiriska studien har pågått under fyra veckor på ett svenskt högstadium. Kvantitativa enkäter och kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex elever och två lärare. Resultatet från den empiriska undersökningen har analyserats och tolkats kvantitativt och kvalitativt. Analys och tolkning av detta resultat har visat att eleverna på skolan som deltagit i undersökningen endast ser kunskap som kan leda till ett yrke som nödvändig. Lust som motivation, trots att undervisningsmetoden resulterar i en positiv respons från eleverna, hamnar i skuggan då elevernas medvetenhet om bildämnets yrkesmöjligheter är ytterst begränsad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)