NO TELL, NO SMELL, NO SELL -INTERNETFORUMET FLASHBACK OCH CANNABISODLARE En netnografi om neutraliseringstekniker inom en kriminell subkultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur de människor som formar den kriminella subkulturen cannabisodlare på Flashback, är involverade i ett moralarbete som innefattar hur de konstruerar, förhandlar om, och förhåller sig till sina kriminella handlingar. Analytisk utgångspunkt är Sykes och Matzas (1957) kriminologiska teori om neutraliseringstekniker, som innebär att brottsliga handlingar för att kunna genomföras måste försvaras via olika former av kulturellt anpassade neutraliseringar. Jag har utgått ifrån Sykes och Matzas traditionella tekniker (förnekande av ansvar, förnekande av skada, förnekande av offer, fördömande av de som fördömer och högre lojaliteter) samt Minors (1981) tillägg (försvar av nödvändigheten). Frågeställningen är följande: Hur legitimerar de människor som formar den kriminella subkulturen, cannabisodlare på Flashback, sin brottslighet via neutraliseringstekniker?Jag har utgått ifrån en kvalitativ netnografisk metodologi, där metoden kvalitativ textanalys har använts. Resultat visar att samtliga neutraliseringstekniker har använts för att legitimera odlandet av cannabis. Vidare framkom att majoriteten av användarna på forumet legitimerade sitt odlande via argument som inte har kunnat tillskrivas tidigare nämnda tekniker. Jag har därmed identifierat en ny neutraliseringsteknik; försvarandet av nöjet. Tekniken består av två delar och innefattar referenser till nöjet som det primära syftet med cannabisodlandet, där medföljande produktion beskrivs som sekundär eller irrelevant. Genom att referera till nöjet som det primära syftet med cannabisodlandet där medföljande produktion beskrivs som sekundär eller irrelevant, kan de människor som odlar cannabis reducera skadeverkan och allvarligheten som tillskrivs brottet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)