Kommodifierad feminism - "inte fördelaktigt, men inte uteslutande problematiskt" - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors meningsskapande av marknadsföring av feministiska budskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att bidra till en djupare förståelse kring fenomenet kommodifierad feminism och unga kvinnliga feministers meningsskapande kring fenomenet.Teori: Meningsskapande, postfeminism, symbolisk konusmtion.Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer.Material: Sex stycken samtalsintervjuer med kvinnor mellan 18–30 år som definierar sig som feminister.Resultat: Studien visade att ambivalens uppstår hos mottagarna när de tolkar kommodifierad feminism. Ambivalens handlar om att kommodifierad feminism kan fungera både gynnsamt och missgynnsamt för den samtida feminismens utveckling. En avgörande faktor för hur mottagarna tolkar kommodifierad feminism har visat sig vara autenticitet. De främsta faktorerna som påverkar autenticiteten är kontextuella faktorer som avsändare och framställningen av feminism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)