Barnet inom rättsväsendet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Vid brott mot barn och då barn står som vittne saknas ofta andra vittnen och annan teknisk bevisning. Här ställs inte bara krav på domstolarnas kompetens utan även den psykologiska kunskapen vid utredningar då barnets utsaga kan vara den enda bevisningen att tillgå. Det är av oerhörd vikt att alla aktörer inom rättsväsendet besitter kunskap att genomföra en korrekt bedömning i det enskilda fallet. Detta gäller allt från att utföra ett oklanderligt förhör under förundersökningen till att i domstolen värdera bevisning som anförts. En rättslig reglering och förtydligande kriterier för utförande och bedömning för detta finns att tillgå. När barnet står som målsägande eller vittne finns det en rad faktorer som kan inverka vid bedömning av utsagan. Just barn är känsliga för suggestibilitet. Det är utifrån dessa försvårande omständigheter som behovet av en sakkunnig grundar sig i, då rättsutövaren i regel inte besitter erforderlig kunskap. Trots detta råder en högst aktuell debatt angående sakkunnigas medverkan i rättsprocessen. Vissa menar att sakkunniga krävs för att ge domarna ett grundligt underlag att döma utifrån. Kritiker menar att rättskiparna blint följer de sakkunnigas bedömningar vilket kan leda till felaktiga domar. Det råder inte enbart diskussioner angående sakkunniga utan de kriterier som Högsta domstolen har att tillämpa på barns utsagor och dess rättspsykologiska förankring är även det ett högst aktuellt ämne. Just detta möte är föremålet för uppsatsens analys vilket lämnar delvis otillfredsställande resultat. Kanske behöver rättssystemets mest fundamentala metod för bevisvärdering bytas ut. Därför kom denna uppsats syfte att handla om huruvida barns trovärdighet kan nå upp till brottsmålets gällande beviskrav från ett juridiskt såväl som psykologiskt perspektiv. Utformningen är noggrant utvald efter relevant material och avgränsat för syftet med uppsatsen. Genomgående följer denna uppsats olika tillämpliga metoder för olika områden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)