Hålla huvudet kallt. Bildspråk och kulturella aspekter i ryska och svenska idiom

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Syftet med med uppsatsen var att utforska, beskriva och analysera idiom som innehåller huvud iryska och svenska utifrån deras bildspråk och kulturella aspekter. Idiomen definierades utifrånegenskaperna hög grad av idiomacitet, semantisk-syntaktisk stabilitet och att de var lexikaliserade.Urvalet bestod av 112 stycken ryska samt 62 stycken svenska idiom tagna från från ordböcker iryska och svenska. Endast idiom med bildlig betydelse ingick i studien. Jag har använt mig avKonventionell figurativ språkteori där grunden är att bilden bakom uttryck förmedlar kognitiv,etymologisk och framförallt kulturell kunskap. I resultatet presenterades uttrycken i de tematiskgrupperna mental/ fysisk aktivitet som bestod av mer än hälften av idiomen i båda språken följt avmellanmänskliga relationer, känslor samt den minsta gruppen omvärldsfaktorer. Jag urskiljde ävenkulturella aspekter i idiomen utifrån om de innehöll och förmedlade social interaktion ochbeteendemönster, materiella eller fysiska delar i omgivningen, kulturella symboler eller var citatfrån olika textkällor. Resultatet visade på att det fanns relativt lika uttryck i ryskan och svenskan.Det gick även att se vissa kulturella aspekter i några av uttrycken. I resultatet påträffades även någrauttryck tagna från Bibeln och latinet. Analysen försvårades av att framför allt de svenskaordböckerna var ofullständiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)