Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. Vad som är en bra investering är dock många gånger en subjektiv uppfattning. Således är det upp till kapitalförvaltaren att bedöma vilken investering som troligtvis kan bli den mest gynnsamma. Sedan cirka 20 år tillbaka är det möjligt att investera en del av den allmänna pensionen i fonder via ett fondtorg hos Pensionsmyndigheten. Fondtorget består av privata fondbolag med uppdrag att förvalta pensionsmedel. Under våren 2020 meddelades dom i två uppmärksammade mål, som berörde frågan om var den straffbara gränsen går för hur dåliga affärer en förvaltare får göra på bekostnad av huvudmannens förmögenhet? I målen påstod åklagaren att företrädare för två fondbolag verksamma på fondtorget, Svensk Fondservice och Optimus Fonder, medvetet köpt värdepapper till överpris, samt medvetet betalat ett för högt arvode. Syftet med uppsatsen är att analysera bevisvärderingen i de nu aktuella rättsfallen. Mer specifikt avser jag undersöka vilka faktorer som fått avgörande betydelse vid bedömningen om den straffbara gränsen passerats. Uppsatsen undersöker även hur domstolen bör gå tillväga i bevisvärderingen för att fastställa vad som är ett överpris respektive oskäligt arvode. Sammanfattningsvis konstateras att det som fått avgörande betydelse är hur väl åklagaren kunnat bedöma vilka omständigheter i målet som kräver bevisning. Likaså konstateras att domstolen bör genomföra en metodisk och systematisk bevisvärdering där den först undersöker vad marknadspris var vid det aktuella köptillfället. Därefter bör domstolen undersöka om det finns omständigheter i det enskilda fallet som kan förklara överpriset. Slutligen bör det göras en sammantagen bedömning utifrån rekvisiten i den rättsregel som åberopats av åklagaren. Likaså konstateras att domstolen inte ska ta hänsyn till omständigheter som skett efter köpet, som förändringar i marknadsvärde och avkastning på investerat kapital.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)