Ett tätare Malmö - Trender och utmaningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Stadsplaneringen har förändrats avsevärt med åren och så har även stadsidealet. För att hantera den allt växande urbaniseringen av städer har förtätning blivit en allt mer förekommande strategi i stadsplaneringen. Förtätning har flera miljömässiga fördelar som främjar de globala målen för hållbar utveckling. Fördelar beskrivs bland annat som mindre anspråk på naturmark, kortare körsträckor och mindre utsläpp. Många socioekonomiska fördelar antas även följa av en högre täthet, däremot är konkreta bevis för dessa antaganden inte lika välgrundade inom forskning. Likt andra kommuner framhåller Malmö stad att en förtätningsstrategi kombinerat med en blandningspolicy bidrar till jämnare livsmöjligheter för invånarna. Utifrån stadsutvecklingsområdet ‘Amiralsstaden’ i Malmö granskar denna studie vilka socioekonomiska konsekvenser som kan följa av Malmö stads förtätningsstrategi. Genom att bland annat undersöka hur förtätning lyfts fram i policydokument samt hur det påverkar pris och hyror på bostäder, social sammansättning samt invånarnas val av grannskap sätts de antagna socioekonomiska fördelarna på prov. Studiens resultat visar bland annat på att antaganden som görs i policydokument är löst grundade och att en förtätningsstrategi under de rådande förutsättningarna på bostadsmarknaden inte är förenliga med billiga bostäder. Det råder även en dissonans mellan vad forskning implicerar och vad stadsplanerare förutsätter i resultatet av en blandningspolicy. Tvivel inom forskningen skapar därmed ett behov av att anta ett kritiskt förhållningssätt gentemot de fördelar som hävdas av policyskapare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)