Beskattning av bostäder - Två alternativ för ett mer likformigt och neutralt system

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Skatter är något som debatteras både ofta och flitigt. En skatt som verkar väcka lite extra mycket känslor är den löpande beskattningen av bostäder. Nationalekonomer ser positivt på skatten eftersom det är en så stabil skattebas, medan de boende motsätter sig den eftersom ägandet inte skapar något tillskott av likvida medel att betala skatten med. På senare tid har frågan lyfts igen genom att SNS och ESO publicerat varsin rapport med förslag på nya system för kapitalbeskattning, där bland annat ökad löpande beskattning av bostäder har betonats. Jag har i denna uppsats sammanfattat gällande rätt och de båda förslagen för att kunna jämföra dem utifrån de principer som finns för god skattelagstiftning. I gällande rätt beskattas bostäder både löpande och för vinst vid försäljning. Den löpande skatten baseras för både småhus och bostadsrätter på ett taxeringsvärde som sedan en viss procent av tas ut som skatt upp till ett takbelopp. Taxeringsvärdet, procentsatsen och takbeloppen skiljer mellan småhus och bostadsrätter, men beskattningen av vinst från försäljning är i stort sett samma. ESO-rapporten ”Yes-box!” och SNS Konjunkturrådsrapport lägger mycket vikt vid förslag som gör lagstiftningen mer likformig och neutral. De anser till exempel att takbeloppen skapar orättvisa genom att de med högt värderade bostäder beskattas procentuellt lägre än de med lågt värderade bostäder. Dessutom anser de att förhållandet mellan småhus och bostadsrätter inte är neutralt vilket kan påverka beslut om vilken typ av boende man väljer att investera i. De båda rapporterna föreslår en rad förändringar för att göra lagstiftningen mer likformig och neutral, vilket de verkar lyckas med. Dock är det tyvärr inte så att bara för att ett förslag är bättre ur enbart juridisk synpunkt så bör det införas. Det kan till exempel uppstå problem genom att höjd löpande beskattning skapar likviditetsproblem eftersom skatten inte svarar mot en ökad inkomst, vilket i sin tur kan leda till att folk tvingas flytta för att ha råd att betala skatten, något som såklart ingen önskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)