Misstag inom hälso- och sjukvården – mötet mellan hälso- och sjukvårdsrätten och straffrätten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att utreda och belysa gällande rätt kring misstag i vården som lett till, eller riskerat att leda till, allvarliga vårdskador. Under 2016 skadades cirka 100 000 patienter i den svenska hälso- och sjukvården, varför ett aktivt patientsäkerhetsarbete är viktigt för att fortsätta utveckla vården och förebygga patientskador. Hälso- och sjukvårdsrätten har genom lagändringar de senaste åren gått allt mer mot att föredra ett systemperspektiv i granskningen av händelser inom hälso- och sjukvården. Istället för att identifiera och straffa den person som gjort fel, vill lagstiftningen uppmuntra öppenhet kring säkerhetsrisker och misstag för att möjliggöra åtgärdande av dessa. I djup kontrast till hälso- och sjukvårdens fokus på system och sammanhang framför individer, står straffrättens utpräglade fokus på den enskilde individen och dess handlande. Genom prejudikat har högsta domstolen vidare fastslagit att man generellt måste ställa högre krav på aktsamhet i verksamheter förknippade med förhöjd risk, detta mot bakgrund av patienternas trygghet och förtroende för hälso- och sjukvården. Genom en analys av gällande hälso- och sjukvårdsrätt, straffrätt och praxis finner jag att det föreligger spänningar mellan dessa två rättsområden i förhållande till hur misstag som lett till, eller riskerat att leda till, allvarliga vårdskador ska hanteras rättsligt. Jag finner dels att systemperspektivet inom hälso- och sjukvårdsrätten, liksom motviljan att ställa individer till svars, riskerar att leda till att riskindivider inte identifieras. Det finns även en risk för godtycklighet kring vilka fall som i slutänden blir prövade i allmän domstol. Jag finner vidare att de straffrättsliga prövningarna av misstänkta oaktsamhetsbrott i form av vållande till annans död, vållande till sjukdom eller kroppsskada samt framkallande av fara för annan ofta blir problematiska i en hälso- och sjukvårdskontext. Brottsbeskrivningarnas höga krav på orsakssamband i kombination med patienternas egna sjukdoms- och skadeprocesser gör att det kan bli svårt att straffa gärningar som i och för sig är mycket klandervärda. Samtidigt försätter de högt ställda kraven på aktsamhet hälso- och sjukvårdens personal i en rättsligt utsatt situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)