LEDARSKAP I ÄLSKADE BARN En kvalitativ studie om hur cirkelledare upplever sitt ledarskap i hanterandet av föräldrastödsmaterialet Älskade Barn

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Maria Von Wachenfeldt; [2020-01-07]

Nyckelord: Föräldrastöd; Ledarskap; Älskade Barn; Migration;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur cirkelledarna upplever sitt ledarskap ochhanterar frågorna föräldrastödsmaterialet Älskade Barn berör i mötet med föräldrarna.Teori: Min forskningsansats har varit abduktiv. Teoretiska verktyg för min analys ärBronfenbrenners bioekologiska modell som beskriver utveckling och lärande. Jag harockså använt mig av teorier om hybrida identiteter och kodväxling.Metod: Studien har en kvalitativ forskningsdesign. Semistrukturerade intervjuer, där en del avintervjun består av vinjetter, används vid insamling av empiri.Resultat: Studien visar att ledarna upplever vissa frågor i materialet som laddade och vissa somoproblematiska i samspelet med föräldrarna i studiecirklarna. Ledarna upplever sittledarskap positivt där de har en nyckelroll kring integration och brobyggare tillmajoritetssamhället. Beroende på frågorna som ska tas upp ger ledarna uttryck förolika omedvetna ledarstrategier. Det är lättare för ledarna att vara brobyggare när detar upp frågor i materialet som ligger i linje med de egna värderingarna. Deras hybridaidentitet blir då en styrka. Det är däremot en utmaning för ledarna att representeramajoritetssamhällets värderingar när det kommer till ämnen som de själva uppleversom laddade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)