Matproduktion i vått och torrt? : hur ser förutsättningarna ut för ökad livsmedelsproduktion i ett klimat i förändring?

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Regeringen har utformat en livsmedelsstrategi och beslutat att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Samtidigt visar händelser på sistone, samt forskning, att förutsättningarna för livsmedelsproduktion har och förväntas bli annorlunda i ett förändrat klimat. Detta främst på grund av ett varmare klimat samt fler och intensivare torkperioder och översvämningar. Syftet i den här studien är att undersöka hur förutsättningarna för en ökad livsmedelsproduktion i ett klimat i förändring beskrivs av forskningen och aktörer i branschen samt deras inställning till klimatanpassning. Uppsatsens syfte mynnar ut i två delfrågor: Hur påverkas livsmedelsproduktionen av ett varmare klimat, torka och översvämningar? Och, Kan klimatanpassning möjliggöra en högre svensk livsmedelsproduktion? Utvalda myndigheter och organisationer är: Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Uppsala, Lantbrukarnas Riksförbund och Sveriges lantbruksuniversitet. För att försöka bevara frågorna har en genomgång och sammanställning gjorts på officiella rapporter och publikationer från dessa aktörer. De faktorer som tydligast påverkar livsmedelsproduktionen i ett förändrat klimat berör förändrade produktionsförhållanden, efterfrågan och leveranser av varor. Sedan har aktörernas syn på klimatanpassning diskuterats med hjälp av resiliensteori. Generellt innefattar resiliensteorin förmågan att återhämta sig och motståndskraft vid en förändring eller störning. Den samlade bilden visar att klimatanpassningsåtgärder gällande diversitet, förebyggande, kunskap samt förbindelser för minskad sårbarhet, efterfrågas tydligt i branschen för att möjliggöra en ökad livsmedelsproduktion. Studien påvisar även att det kan bli besvärligt att öka livsmedelsproduktionen i Sverige i ett förändrat klimat. Likaså att det finns goda förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion i Sverige utifall branschen förmår att möta de utmaningar och möjligheter som ett förändrat klimat förväntas att ge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)