Internetanvändning och säkerhet hos privatpersoner

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Internetanvändandet i Sverige har ökat under flera år och det finns tendenser på att det fortsätter att öka. Det ökande användandet medför inte bara positiva aspekter utan även negativa aspekter som olika Internetrelaterade hot och risker som kan drabba användare. Syftet med denna uppsats var att ta reda på om Internetanvändningen och dess aktiviteter och tjänster fortsätter att öka. Ytterligare en anledning var att undersöka om kunskapen och medvetenheten om Internetrelaterade hot och risker har ökat hos Internetanvändare samt hur de skyddar sin dator mot de olika hoten och riskerna. För att styrka och få bättre relevans på uppsatsen innehåller teorikapitlet bland annat korta beskrivningar om de vanligaste begreppen inom Internetrelaterade hot, risker och säkerhetsskydd samt statistik om hur Internetanvändandet har sett ut de senaste åren. Genom en kvantitativ enkätundersökning, som gjordes på ett begränsat urval, fick vi fram data om våra respondenters Internetanvändning som sedan jämfördes mot tidigare undersökningar. Detta resulterade i tydliga tendenser på att Internetanvändandet, medvetenheten om Internetrelaterade hot och risker samt hur man skyddar sig mot de olika hoten och riskerna har ökat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)