Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling : Hur skapas framåtblickande och flexibla företag?

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Bakgrund: Att förstå grunderna till företags strategiska handlande har blivit ett omfattande forskningsområde. Vissa forskare är av åsikten att företag bör vara marknadsorienterade, vilket innebär att de styrs av marknaden, medan andra anser att företagens egna kompetenser bör avgöra hur de ska agera. Mot bakgrund av detta undersöks i denna studie hur teleoperatörer handlar strategiskt, samt hur de går tillväga för att skapa flexibilitet.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som karaktäriserar marknads- respektive resursorienterade företag, samt vilka skillnader som finns i deras sätt att skapa strategisk flexibilitet. Avgränsningar: I denna uppsats studeras svenska teleoperatörer som verkar inom både fast och mobil telefoni.

Genomförande: Två företrädare från tre fallföretag samt en konsult har intervjuats.

Resultat: Marknadsorienterade företag är relativt nya i branschen, organisations- och marknadsandelsmässigt små samt decentraliserade. De planerar kortsiktigt och informellt samt arbetar med alternativa handlingsplaner. Vidare fokuserar de främst på att möta kundbehov och ser därmed de egna resurserna som ett medel för att anpassning till omvärlden. Resursorienterade företag har däremot en lång erfarenhet i branschen, är organisations- och marknadsandels- mässigt stora, centraliserade och finansiellt starka. De fokuserar på att väcka nya kundbehov och ser sina resurser som medel för produktförnyelse. Deras planering är mer långsiktig och formell. Även vad gäller tillvägagångssättet för att skapa strategisk flexibilitet skiljer sig företag med de olika orienteringarna åt. Marknadsorienterade företag betonar vikten av strategiska ledare, produkter och tjänster uppbyggda i moduler samt flexibel organisations- struktur. Resursorienterade företag skapar däremot flexibilitet genom att utveckla sina kärnkompetenser och tillämpa flexibel tillverkning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)