Källsortering som handling utifrån Gal’perins teori : - en aktionsforskningsinspirerad studie i grundsärskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att pröva Gal’perins teori som ett redskap för begreppsutvecklande undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, detta med undervisning om källsortering som exempel. Våra frågeställningar var: 1. Hur kan lärare utifrån Gal’perins teori undervisa så att eleverna kan särskilja vissa material från varandra vid källsortering av i hushållet vanligt förekommande förpackningar?, 2. Hur kan en orienteringsbas av källsortering som en handling se ut? och 3. Hur kan ett orienteringskort om källsortering se ut? Studien genomfördes på en grundsärskola i Stockholmsområdet. Som metod i denna uppsats tillämpades aktionsforskningsinspirerad ansats och datamaterialet bestod av observationer, ljudinspelningar och minnesanteckningar samt intervjuer/samtal med undervisande lärare. Studien bestod i att i tre omgångar pröva ett orienteringsverktyg för att kunna urskilja material som i hemmet vanligt förekommande förpackningar är tillverkade av för att sedan kunna sortera dem rätt. Den orienteringsbas som togs fram baseras på de skrivelser som finns i styrdokumenten. Dessutom angavs instruktioner om att avgöra om förpackningen kan separeras till olika delar, avgöra vilket material förpackningen består av och vilken källsorteringspåse den hör till. Orienteringsverktyget var en del av orienteringsbasen och testerna som eleverna utförde för att urskilja material var dess stödpunkter. Resultatet visar att orienteringsverktyget/-kortet och anpassningarna hjälpte eleverna att utföra handlingen källsortering rätt. Under studiens gång blev det också tydligt att läraren behöver ha goda ämneskunskaper för att kunna ge eleverna en fullständig orienteringsbas för handlingen källsortering. Forskningsunderlag vad gäller såväl Gal’perins teori i grundsärskolan som undervisning i naturorienterande ämnen för elever med intellektuell funktionsnedsättning i en svensk kontext saknas. Vidare forskning om tillämpandet av Gal’perins teori förordas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)