En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. Syftet med denna studie är att utforska huruvida det finns transkulturella ämnen i en lärobok för engelska 4 samt hur en hybrid lärare gör bruk av dessa teman i sitt klassrum på kommunal vuxenutbildning. Med detta ändamål gjordes en studie med två parallella spår. Genom en läromedelsanalys påvisades att läroboken innehöll transkulturella ämnen. Dessa ämnen var relationer i form av äktenskap och skilsmässa, självbild i form av kulturella skillnader och livscykler i form av barndomsminnen. Vidare utfördes en autoetnografisk studie på hur dessa transkulturella ämnen användes i lektionssammanhang genom en hybrid lärares undervisning. Studien visar att även om läraren utgick från sin hybrididentitet och undervisade med hjälp av de transkulturella ämnena så innebar det en utmaning att förhålla sig transkulturellt till kultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)