Miljöaspektens prioritering vid logistikplanering

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Miljöaspektens prioritering vid logistikplanering Författare: Viveca Freij och Olivia Idström Ekestolpe Handledare: Björn Carlsson Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp, VT 2013 Nyckelord: Stora företag i Sverige, miljöaspekten, logistikplanering, greenwash, grön marknadsföring, CSR och logistik. Problemformulering: Hur prioriteras miljöaspekten hos stora företag i Sverige vid logistikplanering? Syfte: Syftet med denna studie är att utforska om och hur stora företag i Sverige tar hänsyn till miljön vid logistikplanering. Metod: En kvalitativ forskningsstrategi med ett induktivt angreppssätt. Studien börjar med en intervju med ett transportbolag och följs av en tvärsnittsstudie som genomförs via telefonintervjuer med 33 av Sveriges största arbetsgivare. Teoretisk referensram: Studien hanterar teorier inom grön marknadsföring, CSR, logistik och grön logistik. Teorier inom grön marknadsföring bidrar till att skapa förståelse om vilka fördelar som grön marknadsföring kan ge. Inom CSR beskrivs vilka beståndsdelar som hör till ämnet och vad som definierar begreppet samt vilka fördelar ett uttalat CSR-arbete kan ge. Genom teorier inom logistik och grön logistik skapas en förståelse om hur det kan bedrivas och anpassas, samt vilka motiv som ligger till grund för arbetssätten. Empirisk insamling: Empirin har samlats in genom en ansikte mot ansikte intervju samt genom 33 stycken telefonintervjuer. Slutsats: Studien visar att majoriteten av Sveriges största arbetsgivare inte prioriterar miljöaspekten över pris, ledtid och leveransservice vid val av transportleverantör. Trots detta ger företagen i sin marknadsföring intryck av att de ser miljön som viktig och arbetar för att bidra till en hållbar utveckling. Företagen kan arbeta med miljöfrågor men lever inte upp till vad de kommunicerar ut i marknadsföringen, omedvetet eller ej är detta en försköning som kan leda till fördelar för företagen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)