Jäv för styrelseledamöter och förhållandet till deras lojalitetsplikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Uppsatens syfte har varit att närmare undersöka jäv för styrelseledamöter enligt 8 kap. 23 § ABL samt att närmare undersöka hur jävsbestämmelsen förhåller sig till den lojalitetsplikt som åvilar styrelsens ledamöter. I uppsatsen har en juridisk metod samt juridiska källor i form av lag, förarbeten och doktrin använts. Styrelseledamöterna i ett aktiebolag har en sysslomannaliknande ställning samt ett individuellt ansvar med den huvudsakliga uppgiften att se till att bolagets intresse uppfylls. För att se till att detta intresse uppfylls finns en lagstadgad reglering - jävsbestämmelsen enligt 8 kap. 23 § ABL - samt en associationsrättslig plikt - lojalitetsplikten - som inte är lagstadgad. I uppsatsen analyseras förhållandet mellan lojalitetsplikten och jävsbestämmelsens begrepp, rekvisit och undantag. Respektive rekvisit och begrepp öppnar upp till olika möjligheter att beakta lojalitetsplikten för styrelseledamöterna i ett aktiebolag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)