Smärta och ADL-funktion efter dekompressionsoperation plus fysioterapeutisk intervention eller enbart fysioterapeutisk intervention vid subacromiellt impingement: en litterturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Subacromiellt impingement syndrom (SAIS) är ett vanligt förekommande tillstånd i axelleden. De drabbade upplever ofta smärta och problem med dagliga aktiviteter. Det finns många olika behandlingsformer för SAIS, som fysioterapeutisk intervention och operativa behandlingar. Vilken behandlingsmetod som är den mest optimala för att minska smärta och öka ADL hos patienter är ännu inte fastställt. Syfte: Syftet var att undersöka smärta och ADL efter behandling med dekompressionsoperation och fysioterapeutisk intervention eller endast fysioterapeutisk intervention vid SAIS. Studiedesign: Litteraturstudie. Metod: Sökningarna utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. Totalt genererade sökningarna 230 artiklar, av dem kunde 19 användas till resultatet. Kvaliteten på artiklarna granskades enligt mallen av Carlsson och Eiman. Inklusionskriterier i studien var: Patienter med SAIS, fysioterapeutiska interventioner, dekompressionsoperationer, publikationer efter 2015, ”peer”-reviewed, engelska artiklar och studier som utförts på människor. Följande var exklusionskriterier: Bilaterala operationer, ”review”-artiklar, artiklar som saknade abstrakt, patienter under 18 år, kortisonbehandling och behandlingar som inte direkt berörde axelleden. Artikelsökningarna utfördes vid 4 olika tillfällen, under februari och mars månad 2018. Resultat: 19 artiklar ingick i granskningen. Tio studier involverade fysioterapeutiska interventioner och nio studier involverade operativ behandling följt av fysioterapeutisk intervention. Träning ökade ADL och kombinerades ofta med andra interventioner. Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), kinesiotejpning och högintensiv laserterapi (HILT) ökade ADL till skillnad från ultraljud. Både artroskopisk- och öppen subacromiell dekompressionsoperation ökade ADL. Träning minskade smärta och kombinerades oftast med andra interventioner. TENS, kinesiotejpning, HILT och manuell terapi minskade smärta till skillnad från ultraljud. Artroskopisk- och öppen subacromiell dekompressionsoperation följt av fysioterapi minskade smärta hos individer med SAIS. Slutsats: Denna studie tyder på att både operativ behandling följt av fysioterapeutisk intervention och enbart fysioterapeutisk intervention minskar smärta och ökar ADL hos individer med SAIS.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)