Länkade 3D-modeller för ökad förståelse mellan konstruktörer och byggnadsarbetare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Författare: Christian Johansson; [2020]

Nyckelord: 3D-PDF; BIM; IFC;

Sammanfattning: Det kommer hela tiden ut nya verktyg och arbetssätt till byggbranschen, men det är inte alltid säkert att dessa behövs eller är gynnsamma att använda. Användandet av 3D-modeller och BIM i byggbranschen har undersökts relativt mycket, men relativt få studier har gjorts för nya alternativa användningsområden av branschens befintliga 3D-verktyg. Detta examensarbete går ut på att undersöka om 3D-modeller för specifika områden i ett projekt kan vara ett intressant komplement till traditionella 2D-ritningar för att öka förståelse för den som läser ritningen. Tekniken som användes var Tech Soft 3D:s applikation 3D PDF Reader som gör det möjligt att läsa 3D-PDF:er direkt i en mobil eller surfplatta, men modellerna går också att nyttja på en dator om man vill det. De yrkesgrupper som studeras är byggnadsarbetare och konstruktörer samt kommunikationen däremellan.   För att utreda 3D-PDF:ernas användningsområde gjordes en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Det fördes intervjuer med tre byggnadsarbetare och tre konstruktörer. Under intervjuerna fick deltagarna testa tekniken med tre olika 3D-modeller för att skapa en uppfattning om hur tekniken skulle kunna användas i olika projekt. En litteraturstudie gjordes också för att samla in kunskap att jämföra och analysera med resultatet från intervjuerna.   Respondenterna tyckte att 3D-modellerna vara lättare att förstå och smidiga att använda. Vid hög komplexitet kan det t.o.m. vara lättare att redovisa med 3D-modeller än med 2D-ritningar. Dock ansåg konstruktörerna att det kan finnas en risk att dessa 3D-PDF:er glöms bort att uppdateras, eftersom de är fristående. Dessa 3D-PDF:erna anses ha potential att bidra till en mer effektiv process för de som anammar verktyget, men med hänsyn till den bl a juridiska risken kommer de mest troligt inte användas som en handling, utan som ett komplement till 2D-ritninngarna för att enklare skapa en uppfattning om situationen i fråga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)