Att misstänka barnmisshandel : – en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelser

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Titel: Att misstänka barnmisshandel- en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelser Kurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning mot distriktssköterska, 15 högskolepoäng Sidantal: 36 sidor Författare: Jessica Nyberg & Christel Samuelsson Handledare: Åsa Roxberg Examinator: Eva Benzein   Bakgrund: Barnmisshandel kan ge psykiska och fysiska men för resten av livet. Då BVC-sjuksköterskan är nyckelpersonen i barnhälsovårdens arbete har hon en viktig roll i att förebygga och upptäcka barn som utsätts för misshandel. Syfte: Syftet var att belysa BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med barn som misstänks vara utsatt för misshandel. Metod: En kvalitativ intervjustudie med åtta BVC-sjuksköterskor. Materialet analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: Utifrån analysen framkom det tre huvudkategorier med tillhörande nio underkategorier. Huvudkategorierna består av; När barnmisshandel misstänks, där det framkom att BVC-sjuksköterskorna upplevde oro vid misstanke om barnmisshandel, och att barnmisshandel uttrycktes i att barnen inte får sina behov tillgodosedda. Barnmisshandel ansågs även vara svårbedömt. Vidare upplevde de att de hade ett betydelsefullt ansvar att upptäcka barnmisshandel och att vara barnens ambassadörer. Huvudkategorin Att vara till stöd för familjen belyser BVC-sjuksköterskans upplevelse av vikten att vara till stöd för familjen, se till föräldrarnas välbefinnande, och erbjuda familjen vägledning och information i förebyggande syfte. Att fatta beslut angående att anmäla belyser BVC-sjuksköterskorna upplevelse av vikten att kunna rådfråga andra kollegor och instanser. De menade att det i vissa fall var oklart om det var en anmälan eller inte. De upplevde att de oftast ville vara mer säkra på vad deras misstanke grundades på och tog därför oftast tillbaka barnen på återbesök. Majoriteten önskade ett bättre samarbete med socialtjänsten, och många upplevde att en anmälan inte gav ett önskvärt resultat. Slutsats: BVC-sjuksköterskorna menade att en etablerad vårdande relation till föräldrarna var grundläggande för vidare behandling. Dessutom framkom betydelsen av att få stöd i sina misstankar kring barnmisshandel av kollegor och andra instanser. Fler barnmisshandelsfall kan uppmärksammas genom mer utbildning och ett bättre samarbete mellan BVC, förskolan och socialtjänsten och adekvata åtgärder kan sättas in i tid.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)