Faktorer för effektiva materialflöden inom industriell förrådsverksamhet : Det interna materialflödet mellan förråd och fabrik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

Författare: Tim Grönlund; Jonas Blom; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kunskap kring logistik och dess ekonomiska betydelse för organisationer har växt avsevärt de senaste årtionden. Logistik ses numera som en framgångsfaktor och bidrar genom effektiva informations- och materialflöden till en organisations konkurrenskraft. Organisationer strävar efter lönsamhet genom att bemöta det marknaden efterfrågar och inte sällan är utnyttjandegraden på maskiner nära 100 procent. Detta bidrar till ökat slitage och ställer höga krav på en väl fungerande förrådsverksamhet som underlättar det löpande underhållet genom tillförseln av reservdelar och förslitningskomponenter.   Studien syftar till att inom industriell förrådsverksamhet undersöka om materialöverlämning vid disk är effektivt samt redogöra för faktorer för effektiva materialflöden.     För att redogöra för hur en materialdisk bidrar till ett effektivt materialflöde har processens aktiviteter kartlagts och genom arbetsmätning tidsbestämts. För att utveckla kunskap rörande faktorer som påverkar materialflöden har benchmarking, intervjuer och observationer genomförts. Empirin har analyserats med hjälp av en litteraturgranskning beståendes av tidigare forskning.   Vid kartläggning av materialdisken framkom det att den är resurskrävande och bidrar inte till ett effektivt materialflöde. Studien visar på hur antalet betjäningstillfällen kan reduceras med hjälp av reservationer, kitting, reducering av icke-kritiska artiklar i förrådet, EDI och självbetjäning. För att möjliggöra självbetjäning presenterar studien stödjande faktorer i form av, materialrekvisition, god visualisering, streckkoder, handskanning och övervakning.   Studien presenterar faktorer som bidrar till ett effektivt materialflöde inom industriell förrådsverksamhet i form av materialbehovsplanering baserad på kritikalitetsanalys, uppdaterade ledtider och transparent informationsflöde.  Studiens implikationer till fallföretaget är materialdiskens konsumerade tid som uppgick till 82,5 timmar per månad med tillhörande kostnad på ungefär 300 000 kronor per år. Slutligen presenteras ett identifierat teoretiskt gap då tidigare utförd forskning främst riktar sig mot materialflöden inom produktion. Framtida forskning bör behandla materialbehovsplanering och materialflöden ur ett förråds perspektiv.   Nyckelord: Logistik, arbetsmätning, benchmarking, effektiva materialflöden

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)