Arbetsterapeutisk kompetens i skolan : En kvalitativ intervjustudie om arbetsterapeuters upplevelse av deras kompetens i skolan

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping

Sammanfattning: Skolan är en plats där barn spenderar en stor del av sin tid vilket innebär att skolan har en viktig roll i att ge dem lika möjligheter att vara delaktiga, lära och utvecklas. Studier visar att barn med funktionsnedsättningar upplever att de inte ges lika förutsättningar för delaktighet på lika villkor. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsterapeuter upplever att deras kompetens används i skolan. Studien är av kvalitativ design där sex arbetsterapeuter, anställda i skolan, intervjuats genom en semistrukturerad intervjuguide där de beskrev hur de upplevde att deras kunskap och kompetens användes i skolan. Datan analyserades sedan utifrån kvalitativ konventionell innehållsanalys som resulterade i tre huvudkategorier: Arbetsterapeutisk kompetens i skolan verkar för ökade möjligheter för delaktighet, Arbetsterapeutisk kompetens bidrar med en helhetssyn kring eleven och Teamsamverkan främjar delaktighet och bidrar till en helhetssyn kring eleven. Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde att deras kompetens i skolan främjar möjligheterna till delaktighet, bland annat genom att de såg eleven utifrån en helhetssyn och att de hade ett elevcentrerat arbetssätt. Teamsamverkan visade sig också viktigt för att öka helhetssynen kring eleven och öka möjligheten för delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)