En sjuk kostnadsmätning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: BAKGRUND Sjukfrånvaro är och kommer alltid att vara ett problem för företagen då den ärsvårt att undvika. Dock läggs relativt lite tid på att identifiera kostnaderna bakom sjukfrånvaro och då framförallt den kortsiktiga. Kortsiktig sjukfrånvaro orsakar mer kostnader för företaget än vad de flesta kanske tror då företaget måste kompensera den sjuka anställda om han eller hon är frånvarande. PROBLEMFORMULERING Hur kan man mäta ett företags kostnader för kortsiktig sjukfrånvaro? SYFTE Syftet med denna uppsats är att med empiriskt material och valda teorier beskriva hur man kan mäta kostnader för sjukfrånvaro i ett företag. Uppsatsen syftar att generera en kostnadsmätning gällande korttidssjukfrånvaron hos det studerade företaget. METOD Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod. Induktiv forskningsansats har använts och all empirisk data har samlats in från de intervjuer som har genomförts hos samarbetsföretaget samt kompletterande mail. Samtlig teoretiska data har hämtats ur litteratur från Växjö Universitetetsbibliotek. SLUTSATS Vår slutsats är att den kortsiktiga sjukfrånvaron hos det studerade företaget i nuläget bara beräknas ufitrån direkta lönekostnader. Vårt bidrag är en utökad kostnadsmätning som behandlar timkostnader för kortsiktig sjukfrånvaro, kvarvarande lönekostnader,     överanställningar     och     kostnader     till     förseningar     härledda     tillkorttidssjukfrånvaro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)