Upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige lider ca 400 000 individer av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). De främsta riskfaktorerna för att utveckla KOL är rökning och ökad ålder. Vanliga symtom vid KOL är andfåddhet, hosta, ökad slemproduktion, trötthet och ångest. Syfte: Belysa upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Metod: Systematisk litteraturstudie har genomförts med en kvalitativ innehållsanalys med manifest och latent ansats. Sökningar efter artiklar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Tio artiklar som överensstämde med syftet inkluderades i den systematiska litteraturstudien. Resultat: Analysen resulterade i två teman: Fångad i en sjuk kropp och Ensam med existentiella tankar. Under temat Fångad i en sjuk kropp ingick kategorin Upplevelser i det dagliga livet. Under temat Ensam med existentiella tankar ingick kategorierna Upplevelser av skuld och skam, Upplevelser av ensamhet och förändrade sociala relationer samt Existentiella upplevelser. Leva med KOL visade sig vara begränsande och sjukdomen skapade ett beroende i det dagliga livet. Symtomen som KOL medförde hade en stor inverkan på livet och känslor av skuld och skam över sjukdomen förekom. Relationer till andra människor påverkades och sjukdomen skapade existentiella tankar. Slutsats: En stark upplevelse som lyftes fram var skuld och skam. Detta blir betydelsefullt för den kliniska verksamheten då det upplevdes som att även sjukvårdspersonalens bemötande gav upphov till känslor av skuld och skam. Författarna anser att det finns ett behov av att sjukvårdspersonal blir medvetna kring dessa upplevelser, för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)