Modersmålsundervisning i den svenska skolan -genom skolverkets rapport Flera språk - fler möjligheter

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Författare: Samuel Maraoge; [2010]

Nyckelord: modersmål; språk; mångfald; nation; identitet;

Sammanfattning:

Intentionen med denna studie är att studera på vilket sätt Skolverket problematiserar modersmålsstödet och mo-dersmålsundervisningen i den svenska skolan. Med diskursanalys som grundläggande metodologisk och teoretiska utgångspunkten har avsikten varit att genom skolverkets rapport Flera språk fler möjligheter (2002), belysa moders-målsstödets situation, dess intentioner, samt också dess konsekvenser för såväl individen som samhället. Därtill är syftet att beröra eventuella ideologiska föreställningar som framkommer, såväl Skolverkets som andra aktörer som har del i rapporten. Av analysen har det bland annat framkommit att modersmålsundervisningen befinner sig i ett såväl rumsligt tidsmässigt utanförskap i förhållande till skolans övriga reguljära undervisningsmiljö. Enligt skolverket bör det ligga i skolans intresse att i praktiken införliva och integrera modersmålsundervisningen, dels för att skapa bättre förutsättningar för modersmålsstödet som undervisningsmetod, men också för att på detta sätt skapa en all-män förståelse för modersmålsundervisningens roll i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle. Av rapporten fram-kommer det att det existerar en misstro mot vad för slags medborgare och samhälle som modersmålsundervisningen genererar. Varför Skolverket är av den uppfattningen att det finns anledning att belysa på vilket sätt modersmålsun-dervisningen gynnar individens utveckling och lärande och att konsekvenserna är positiva för såväl individ som sam-hälle ur ett socialt och samhällsekonomiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)