"Likt Homer Simpson kväver Bart" : En kvalitativ studie om maktutövning och maskulinitet i Morgonpasset i P3

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att identifiera och undersöka olika beteenden i samtalen mellan män och kvinnor i Morgonpasset i P3 för att avgöra hur de manliga och kvinnliga programledarna samt gästerna talar till varandra utifrån ett maskulinitets- och maktperspektiv. Främst undersöks beteenden bestående av maktutövanden, i form av härskartekniker, samt maskulinitet. Analysen sker genom en kritisk diskursanalys, CDA, med hjälp av analysverktyget lexikala val. För att placera analysen i en teoretisk kontext presenteras relevant forskning kring jämställdhet, makt och radio. Det teoretiska ramverket består bland annat av teorier kring CDA, härskartekniker, maskulinitet, mediepåverkan och genus. Materialet för analysen består av delar ur fem valda avsnitt av Morgonpasset i P3. Detta material är hämtat från Sveriges Radios hemsida och radiosändes vecka 44 år 2018.   Resultatet av analysen visar att det utifrån ett maktperspektiv finns skillnader i hur män och kvinnor talar till varandra i Morgonpasset i P3, men att denna skillnad främst beror på individens personlighet och inte på könstillhörighet. Ur ett maskulinitetsperspektiv visar studien att det främst är männen som visar upp maskulina sidor eller gör maskulina yttringar i Morgonpasset i P3.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)