Att ingjuta hopp : En kvalitativ intervjustudie om behandlingspersonals uppfattning gällande påverkan, hälsa och tvång

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Makt finns i alla relationer och genom social påverkan formas människors attityder, uppfattningar och beteenden. Detta är en viktig aspekt i behandlingsarbetet. Klienterna hamnar i en beroendeställning och personalen har möjlighet att utöva makt för att påverka dem till en bättre hälsa. Dock finns det barriärer för att ett hälsofrämjande arbete ska lyckas. En kvalitativ studie gjordes, där syftet var att undersöka hur personalen på behandlingshem inom tvångsvården uppfattar sin egen roll gällande sin påverkan på klienternas hälsa. Semistrukturerade fokusgruppssamtal utfördes på tre behandlingshem där det bedrevs tvångsvård. Urvalet var målinriktat, grupperna innehöll två - fyra personer och samtalen spelades in och transkriberades. Analysmetoden inspirerades av fenomenologisk hermeneutik. Personalen påpekade att relationen till klienterna är viktig och att de har en förmåga att påverkar klienterna genom sitt sätt att vara och handla. De såg på hälsa som en helhet ur ett holistiskt perspektiv och arbetade för att förbättra klienternas hälsa på olika plan. De upplevde inte själva att deras uppfattning om hälsa påverkade arbetet med klienterna i sig. De såg tvångsvården som nödvändig och menar att om klienten accepterar och förstår den så behöver den inte påverka klientens hälsa negativt. Att ingjuta hopp till klienterna sågs som en viktig del av deras arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)