Munvård till äldre

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Studier har visat att i den dagliga omvårdnaden av äldre hjälpberoende personer är munvården ofta försummad. Vårdpersonal utför det mesta av munvården inom äldreomsorgen, men sjuksköterskor har det yttersta ansvaret för omvårdnad inom hälso- och sjukvården och har därmed en viktig roll i att de äldre vårdtagarnas behov av munvård tillgodoses. Syfte: Att beskriva vårdpersonals erfarenheter av munvård till äldre. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats gjordes och tio vetenskapliga artiklar inkluderades till resultatet efter kvalitetsgranskning. Analysen gjordes enligt Fribergs femstegsmodell. Resultat: Vårdpersonalens erfarenheter var att prioritering av munvård i omvårdnaden, tydliga riktlinjer och rutiner, kunskap och kompetens samt samarbete och tillgång till tandvård var viktigt för upprätthållandet av munvård. Vårdtagarnas vilja och förmåga att medverka vid munvård samt vårdpersonalens attityder och bemötande påverkade genomförandet av daglig god munvård. Slutsats: Munvård bör ingå i omvårdnadsarbetet som en prioriterad uppgift med tydliga riktlinjer, rutiner och ansvarsfördelning. Förfarandet av munvård kan vidareutvecklas genom förbättrad utbildning, omvårdnadsdokumentation med strukturerad munbedömning som stöd för munvårdsplan och kvalitetsbedömning av utförd munvård. Genomförandet av munvård kan även vidareutvecklas genom resursplanering, engagemang, samarbete och kommunikation mellan vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)