Samarbetet mellan omsorgspersonal och sjuksköterska på särskilt boende : En intervjustudie om samarbetet vid palliativ vård i livets slut

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Med ett bra samarbete med teamet kan sjuksköterskan öka teamets prestation och därmed vårdkvaliteten för patienter som vårdas i livets slut. I samarbetet mellan sjuksköterska och omsorgspersonal finns stor potential för att förbättra patienters vård och upplevelse av delaktighet. Allt fler äldre och sköra patienter flyttar in på särskilt boende vilket leder till en ökning av patienter som vårdas i livets slut på särskilt boende. Omsorgspersonal är den personalgrupp som oftast arbetar närmast den döende patienten och förväntas tillgodose deras behov i samarbete med sjuksköterska och övriga i teamet. Kommunikationen mellan sjuksköterska och omsorgspersonal kan dock vara bristfällig. Genom att studera omsorgspersonalens erfarenheter av samarbete med sjuksköterskan kan detta frambringa möjligheter till förbättring av vården. Syfte: Syftet med studien var att beskriva omsorgspersonalens erfarenheter av att samarbeta med sjuksköterska i palliativ vård av patienter som vårdas i livets slutskede på särskilt boende. Metod: Examensarbetet är utformat med kvalitativ design och datainsamling utförd genom semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med omsorgspersonal. Som analysmetod användes Graneheim och Lundmans beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå med latenta inslag. Resultat: Utifrån genomförda fem fokusgruppintervjuer framkom tre huvudkategorier; Betydelsen av en närvarande sjuksköterska, Betydelsen av kommunikationen i teamet och Betydelsen av en relation till sjuksköterskan.  Slutsats: Det framkom både positiva och negativa erfarenheter kring samarbetet med sjuksköterska som kan bero på organisatoriska och eller mellanmänskliga hinder för samarbete. Resultatet kan användas för att skapa nya rutiner och strategier för att förbättra kommunikationen i samarbetet. Vidare forskning är aktuellt avseende om sjuksköterskans närvaro på särskilt boende faktiskt har minskat och hur detta kommer påverka samarbetet och omvårdnaden för patienten med tanke på en växande och åldrande befolkning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)