Strategi och struktur inom den Svenska Bankbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: I dagsläget finns det en hel del forskning kring både strategi och struktur var för sig men inte lika mycket kring hur de båda förhåller sig till varandra och hur de samspelar. Detta skulle vi säga är ett relativt outforskat område. Bankbranschen är en bransch som berör väldigt många människor och en aktör som är en betydande del i samhället. Efter att ha ställt oss frågan kring hur ett företags strategi påverkar dess organisationsstruktur föddes vårt syfte. Syftet med uppsatsen handlar om att ta reda på om och i så fall hur strategi påverkar strukturen inom den svenska bankbranschen. Då denna bransch ständigt påverkas av regler, krav och lagar kommer även det att tas i beaktande.  I denna kvalitativa studien har vi använt oss av två delar. Den ena delen är välkända teorier och resonemang kring både strategi och struktur som ledande företagsekonomiska forskare har lyft fram under årens lopp. I den andra delen använder vi oss av kunskapsinhämtning från personer i branschen. Dessa individer har vi valt att intervjua då de finns både på central nivå (där beslut kring struktur och strategi fattas) och på operativ nivå (där man påverkas av dessa beslut). Utifrån forskningens teorier och intervjuerna har vi senare diskuterat och fastställt en slutsats kring strategi och struktur fenomenen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)