Intranät och verksamhetsnytta: En fallstudie av Malmö Opera

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Studiens fokus ligger på att utvärdera hur moderna intranät används för att stödja informat- ionshantering inom en organisation, och om ett sådant informations-system kan generera verksamhetsnytta. Syftet är att vi vill bidra till en djupare förståelse om hur informations- och kommunikationsteknologin används för att stödja informationshantering och verksamhets- nytta. Som undersökningsobjekt har vi valt att utföra en kvalitativ fallstudie på organisationen Malmö Opera som bedriver verksamhet inom offentlig sektor. Empirin samlades in med hjälp av intervjuer med tillhörande kompletterande enkätundersökning från fyra anställda från olika avdelningar inom organisationen. Studiens resultat konstaterade att intranätet har goda förut- sättningar att fungera som ett nyttoskapande informationssystem. Intranätets nätverksbaserade struktur kan användas framgångsrikt för att sprida aktuell information ut i organisationen. Denna information höjer både den upplevda individuella nyttan och även verksamhetsnyttan i helhet. De gemensamma arbetsytorna ger förutsättningar för krossfunktionellt arbete mellan de fysiskt separerade avdelningarna. Dock har Malmö Operas intranät konstruerats med tyd- liga hierarkiska användarroller och behörigheter vilket påvisas i de horisontella leden. Resul- tatet konstaterar intranätets brist på funktioner som chatt och uppmaning till intranätsanvänd- ning. Slutligen av studiens resultat framgår det även att tekniska brister har en negativ inver- kan på uppdatering och hämtning av information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)