Är smarta glasögon till nytta? : En studie i hur tekniken upplevs i två verksamhetsprocesser.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Författare: Linus Karlsson; [2019]

Nyckelord: Smarta glasögon; upplärning;

Sammanfattning: Smarta glasögon är en benämning på glasögonliknande huvudburna enheter med inbyggd teknologi så som display, beräkningsenhet, kamera och sensorer, där bäraren kan få information presenterad för sig framför sitt öga. Detta är ett relativt nytt fenomen varför det finns anledning att undersöka värdet av användandet och studera tänkbara tillämpningar med tekniken. Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att undersöka möjligheter och hinder för hur tekniken med smarta glasögon kan användas av studiens uppdragsgivares potentiella framtida kunder. Detta genom att pröva huruvida det digitala hjälpmedlet Google Glass Enterprise med tillhörande mjukvara och information kan förkorta upplärningstid av nya arbetsmoment, samt om de kan stödja en oerfaren person att utföra ett specifikt tekniskt arbetsmoment med expertstöd. Studien genomfördes genom att två olika testgrupper fick testa två olika tillämpningar med tekniken. Första gruppen som ett upplärningsstöd och andra gruppen genom att med videolänk bli guidade av en expert att utföra ett avancerat arbetsmoment. Studien utfördes med ett fenomenografiskt angreppssätt med kvalitativa intervjuer av användarna då det var deras upplevelser som stod i fokus. Slutsatsen av studien är att användarnas upplevelse av att använda tekniken som hjälpmedel vid upplärning kräver andra förutsättningar än de som fanns i denna studie för att ha möjlighet att lyckas. Däremot upplevdes tillämpningen med tekniken som länk till extern expert som mycket lovande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)