Barnets vilja - en studie om barns delaktighet i LVU- utredningar

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Hanna Widén; Stina Haldén; [2009-08-28]

Nyckelord: delaktighet; LVU; samtalsmetod; barn;

Sammanfattning: Den här studien har till syfte att utreda om barns vilja påverkar beslutet om insatserna i LVU-utredningar. Vi ville även undersöka om barn är delaktiga i beslut som rör dem själva i socialtjänstens utredningsarbete, samt om barn är synliga i utredningsdokumenten. För att ta reda på det syftet har vi valt att använda oss av följande frågeställningar. 1. Vilka metoder använder sig socialtjänsten av i LVU-utredningar för att ta reda på vad barnet själv vill? 2. Är utredningen skriven på ett sådant sätt att barnet kan ta del av alla dess delar? 3. Hur påverkas insatsens utformning av barnets vilja? Uppsatsen är genomförd med kvalitativa textanalyser av LVU-utredningar. Textanalyserna har kompletterats med två mindre intervjuer. Intervjuerna har genomförts med en enhetschef samt en utredare på socialkontor. Empirin är analyserad med hjälp av socialkonstruktionism, utvecklingspsykologi, lagtext och tidigare forskning. Vi har i resultatet konstaterat att det finns en stor diskrepans mellan vad socialtjänsten gör och vad socialtjänsten dokumenterar. Barnens vilja verkar spela en underordnad roll i utredningarna då förslag till beslut om insatsen formuleras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)