Värdeflödesanalys på intern varuförsörjning för att utöka kunskap om lean i sjukvården : En fallstudie på Gävle sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Sammanfattning: Bakgrund: I sjukhusets unika miljö kan vikten av effektiva flöden ha avgörande betydelse för liv eller död. Förutsättningarna för logistiken i ett sjukhus är föränderlig och för att hänga med i olika förbättringstekniker måste sjukhusen utvecklas. Lösningen kan vara lean i sjukvård, men forskningen inom området är begränsad, vilket ger upphov till fortsatta studier inom ämnet.   Syfte: Studien syftar till att ge utökad kunskap om lean genom att ta reda på utmaningar för samordning av två varuförsörjningsflöden samt identifiera faktorer för effektiv varuförsörjning inom sjukvården. Metod: För att besvara syftet och forskningsfrågorna har en abduktiv ansats använts, där litteraturen inhämtats parallellt med empirisk data från en fallstudie på Gävle sjukhus. Teori från litteraturen och resultatet från fallstudien har analyserats, diskuterats och utifrån analysen har en slutsats utarbetats. Resultat: Studiens resultat är en värdeflödesanalys av processen för den interna varuförsörjningen av förbrukningsartiklar på Gävle sjukhus. Genom kartläggningen åskådliggörs slöserier som de separata flödena ger upphov till.     Begränsningar: Området för lean och logistik i sjukvård är delvis outforskat och området är i behov av utvecklad kunskap. Då sjukhusets avdelningar tycks ha olika hantering för den interna varuförsörjningen hade ett utökat antal inkluderade informanter varit gynnsamt för studien. Implikationer: Studien utökar kunskapen för ämnet genom att identifiera utmaningar med arbetskulturen samt svårigheter i att standardisera processer och eliminera slöserier. Studien identifierar därtill informationsflöde, systemstöd och värdeflödesanalys som betydelsefulla faktorer för effektiv varuförsörjning på ett sjukhus. Dessutom definieras ett uttryck för logistiken i sjukhus – sjukhuslogistik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)