Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Författare: Karl Qureshi; [2007]

Nyckelord: Strindberg; Färöarna; färöiska; översättning;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekventa undantag. Dessutom visar resultatet att ordvalet och sammansättningarna i måltexten överlag överensstämmer med källtexten. Trots att lexikaliseringen kan te sig annorlunda innehar de oftast samma denotationi och konnotation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)