Förutsättningar för en ökad andel intermodalatransporter : – En studie på Jönköpings län

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: - År 2012 stod lastbilstransporter för majoriteten av alla transporter internt inom Sverige medan intermodala inlandstransporter endast stod för 2,4 procent. Samtidigt finns det en ambition på både nationell och regional nivå att flytta långväga godstransporter från landsvägen till järnvägen (Eriksson, 2016). Till skillnad från andra delar av samhället har utsläppen från interntransporter, alltså transporter inom Sverige, inte minskat under det senaste decenniet (Intelligent Logistik, 2016). Syfte: - Syftet med studien är att identifiera vilka förutsättningar som finns för intermodala transporter till och från Jönköpings län. Utifrån slutsatsen för frågeställning ett, de förutsättningar som identifierats, ska förbättringsförslag som kan öka andelen intermodala transporterna presenteras samt hur dessa förslag kan bidra med måluppfyllelse inom transportpolitiska och miljömässiga målsättningar för RJL. Metod: - Studien är uppbyggd på en kvalitativ strategi och för att besvara studiens syfte har en fallstudie på Jönköping län gjort. Den empiri som används har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och sekundärdata från rapporter, vetenskapliga artiklar och litteratur. Studiens urval av respondenter har skett genom snöbollsurval. Slutsats: - För att intermodala transporter skall vara ekonomiskt motiverade krävs det långa avstånd vilket är ett problem för Jönköping län. Genom att förutsättningar för intermodala transporter till och från Jönköpings län har identifierats har förslag på vad RJL kan göra för att öka andelen intermodal transporter presenterats. Det innefattar både förslag som RJL direkt kan påverka i form av investering i infrastrukturen och förslag på hur de indirekt kan påverka, som att uppmuntra samarbete mellan terminaler för att skapa samordningsvinster och därmed minska break-even distansen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)