Från student till fastighetsmäklare : En kvalitativ studie med inblick i rekryteringsprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Från student till fastighetsmäklare – En kvalitativ studie med inblick i rekryteringsprocessen    Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Jonatan Hallqvist och Linus Ottosson Hahne    Handledare: Agneta Sundström och Benny Berggren   Datum: Maj 2020   Problematisering och Syfte: Forskningen idag verkar begränsad gällande strategier och kommunikation från fastighetsmäklarföretag mot blivande fastighetsmäklare med syfte att rekrytera. Syftet med studien är därmed att öka förståelsen för hur säljande organisationer använder olika marknadsföringsstrategier med mål att rekrytera studenter samt att förklara deras arbete med varumärkesförmedling.   Metod: Undersökningen har sin grund i en kvalitativ forskningsmetod. Den teoretiska referensramen är uppbyggd på tidigare studier och det insamlade empiriska materialet är utfört med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Studien antar en induktiv ansats.   Slutsats: Slutsatsen som dragits genom denna studien är att förmedlingen av en autentisk varumärkensbild är en viktig komponent för att lyckas fånga studenters intresse och bygga relationer som sedermera måste vårdas.   Förslag till vidare forskning: De förslag som givits gällande vidare forskning handlar om att testa den andra sidan i rekryteringsprocessen som undersökts. Dessutom att testa samma process i ett annat land med liknande utbildningskrav för den berörda branschen.   Studiens bidrag: Studien bidrar med en ökad förståelse och kunkap om hur viktigt arbetet med förmedlingen av en trovärdig och autentisk varumärkesbild är i rekryteringsarbetet gentemot studenter. Genom denna studie ges en inblick i hur fatighetsmäklarföretag applicerar trovärdighet och autenticitet i sitt rekryteringsarbete. Därmed bekräftar resultatet av denna studie tidigare teorier inom området. Dessutom ger studien praktiska råd för att lyckas bättre med processen att rekrytera. Detta i form av vikten att vårda relationer, använda befintlig personal vid förmedlingen av varumärkesbilden samt betydelsen av att förmedla en autentisk och trovärdig varumärkesbild.     Nyckelord: Rekrytering, rekryteringsprocessen, varumärkesuppfattning, brand image, employer branding, kommunikationsstrategier, kommunikation.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)