Avvikelser och överenstämmelser mellan observerat samt upplevt beteende hos ungdomsfotbollstränare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att undersöka ungdomsfotbollstränares beteende och kommunikation med spelare samt vilka faktorer som ansågs styra detta. Vidare var syftet att undersöka avvikelser samt överensstämmelser mellan observerade beteenden och tränare supplevda beteenden. Urvalet bestod av tre ungdomsfotbollstränare varav två män och en kvinna. Studien bestod av en mixad design där såväl systematiska observationer som intervjuer användes och triangulerades. Totalt genomfördes 8 observationer (510 minuter) med hjälp av instrumentet “Coach Analysis Intervention System” (Cushion, Harvey, Muir, & Nelson, 2012) och tre intervjuer baserade på instrumentet samt studiens teoretiska referensramar. Resultatet visade att Instruktioner var det mest använda beteendet vid träningstillfällena. Vidare visade resultatet att tränarna inte alltid var fullt medvetna om varför beteende uppstod och frekvensen av sitt observerade beteende. Intervjuerna visade 12 kategorier som styrde tränarbeteende. Resultatet diskuteras utifrån studiens referensramar och kan användas för att uppmärksamma samt öka förståelsen kring ungdomsfotbollstränares beteende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)